ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นายสุเมธ
ศศิธร
นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
จากใจนายก...
กระผมยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผมจะดำเนินนโยบายทั้ง 9 ด้านเพื่อความสุขและประโยชน์สูงสุดเพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่าน
นายกพบประชาชน
วารสารบ้านสะเดา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2557
Click download
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
คณะทำงานเพื่อพัฒนา เมืองสะเดา
 • นายสุเมธ ศศิธร
  นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
 • นายสถิตย์ โชติรุ่งโรจน์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
 • นายเกษม สิทธิวรานนท์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
 • นายสุรเชษฐ์ ชินวุฒิวงศ์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
 • นายสามารถ ช่างชุม
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายชูศักดิ์ สังวรณ์
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายบัณฑิต ไชยสุวรรณ์
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
บริการประชาชน